1850-től: Magyarkoronaországot illető Országostörvény- és Kormánylap. Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Kronland Ungarn.

1852-től: Magyarországot illető Országos Törvény- és Kormánylap. Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Königreich Ungarn.

1853-tól: Magyarországot illető Országos Kormánylap. Landes-Regierungsblatt für das Königreich Ungarn.

A (jog)szabálygyűjtemény 1850 februárjától 1859 decemberéig jelent meg. 1850–1852 között évi két kötetben (január–június, július–december), kb. kéthetenként, de szükség szerint gyakrabban, „darab”-nak nevezett füzetekben. Az egyes (jog)szabályok évente folyamatos sorszámmal jelentek meg.  1853-tól két részt hoznak létre, az első részben a jogszabályok, a második részben hirdemények és közlemények jelentek meg. 1853-ban az egyes „darab”-okon belül volt első és második rész, majd 1854-től Az Első rész és a Második rész önálló darabokban, évi két kötetben jelentek meg.

A hivatkozás: MOKL, év, [Rész,] sorszám. A címleírásban betűhűségre törekedtünk.

A Kormánylap online elérhető: Arcanum Digitális Tudománytár

Releváns (jog)szabályok: 

1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859

1850

Császári nyíltparancs, törvények, rendeletek és hirdetésre szánt kormány bocsátmányok kötelező hirdetési modora iránt. (MOKL, 1850, szám nélküli rendelet)

Hirdetés a császári teljhatalmú polgári biztostól, mellynél fogva négy rendbeli rendeletek a járásbeli biróságoknál a telek- és betáblázási könyvekre nézve, továbbá a büntető törvényszékek biráskodhatására és a büntetőügyekbeni eljárására nézve, csődesetekben; és némelly váltótörvényszéki hivatalos működéseknek az új bírói hatóságokra átruházása iránt tétetnek közzé.  (MOKL, I. darab, 2. szám, 8. lap.  Kelt: 1850. január 14., megjelent: 1850. február 15.)

Császári nyíltparancs, mellyel Magyar-, Horvát-, Tótországban a Tengermellékkel egyetemben, Erdélyben, a Szerbvajdaság és a temesi bánságban telekadó-ideiglen hozatik be. (MOKL, VIII. darab, 45. szám, 81. lap. Kelt: 1850. március 4., megjelent: 1850. április 19.)

Körrendelet a polgári ügyekben teljhat. cs. biztostól, melly által a telekadó-ideigleneg magyarországbani életbeléptetésével megbízott politikai hatóságoknak előkészítő utasítás adatik. 85. lap. (MOKL, VIII. darab, 46. szám, 85. lap. Kelt: 1850. március 24., megjelent: 1850. április 19.)

Hirdetés a polgári ügyekben teljhat. cs. biztostól, mellynél fogva az 1850-ki marczius 4-ről kelt legfelsőbb patens folytán rendelt telekadó-ideigleneg számára eszközlendő telekjövedelem kiszámítások véghezvitelére az utasítás közhírré tétetik. (MOKL, XIV. darab, 158. szám, 159. lap. Kelt: 1850. június 6., megjelent: 1850. június 28.)

Hirdetés a polgári ügyekben teljhat. cs. biztostól, mellynél fogva a telekadó-ideigleneg kivitelében közremunkáló nyilvános tisztviselőknek megígértetik, hogy nekik nem csak a visszalépés előbbi szolgálatjokba fenmarad, hanem hogy illy rendkívüli kitűnő alkalmazás különös ajánlatukra is szolgáland. (MOKL, XIV. darab, 159. szám, 161. lap. Kelt: 1850. június 8., megjelent: 1850. június 28.)

Tartalom-Jegyzéke a közönséges birodalmi törvény- s kormánylapból 1850., XXXI. dar. 84. sz., egészen a XXXII. darabig, 95. számig. (MOKL, XV. darab, 165–175. szám, 239. lap. Kelt: 1850. június 8., megjelent: 1850. július 9.). Ebben: Telekmegadóztatás: létesítése egy adósorozati igazgatóságnak. XV. 165. 239.; Telekadó-ideiglen, egy adósorozati igazgatóság felállítása. 1850. XV. 165. 239. 

Hirdetés a polgári ügyekben teljhat. cs. biztostól, mellynél fogva a telek- s betáblázási könyveknek a járási bíróságoknál történendő vezetése iránti felvilágosítás közhírré tétetik. (MOKL, XIX. darab, 240. szám, 276. lap. Kelt: 1850. augusztus 14., megjelent: 1850. augusztus 17.)

Rendelet a polgári ügyekben teljhat. cs. biztostól, mellynél fogva egy lényeges nyomtatási hiba a telekadószabályozási utasításban megigazíttatik. (MOKL, XXI. darab, 247. szám, 303. lap. Kelt: 1850. augusztus 31., megjelent: 1850. augusztus 16.)

Rendelet a polgári ügyekben teljhat. cs. biztostól, a f. é. márcz. 4. kelt legf. patens végrehajtása iránt, az épület-adónak Magyarországban életbeléptetését illetőleg 1850–1. igazgatási évre. (MOKL, XXVIII. darab, 397. szám, 547. lap. Kelt: 1850. október 30., megjelent: 1850. november 23.)

A császári kir. helytartóság ideiglenes főnökének rendelete, a magyar korona-tartománynak 1850–1851-dik évi direct adóztatása iránt. (MOKL, XXXI. darab, 407. szám, 672. lap. Kelt: 1850. november 20., megjelent: 1850. december 24.). Ebben: Földadó 1850. nov. 1-jétől kezdve Magyarországban fizetendő. 1850. XXXI. 407. 672. l. Utasítás annak behozatala, kivetése és behajtása iránt. 1850. XXXI. 407. 678.

Az igazságügyi ministeriumnak rendelete, az. 1850. aug. 2. kelt legfels. nyiltparancsnak, az új telek- s betáblázási könyvek első oktatása végetti bírósági lépésekre való alkalmazása tárgyában. (MOKL, XXXI. darab, 409. szám, 690. lap. Kelt: 1850. október 18., megjelent: 1850. december 24.)

1851

Hirdetés a cs. kir. helytartóság ideiglenes főnökétől, 1851-ik évi január 4-dikéről, a telek és betáblázási könyvek járásbíróságoknáli első alkatása tárgyában. (MOKL, IV. darab, 20. szám, 109–113. lap. Kelt: 1851. január 4., megjelent: 1850. december 24.)

1852

Hirdetés Ő cs. k. Főherczegségétől, Magyarország hadi és polgári kormányzójától 1852-diki november 8-káról 24,551. sz. a., mellyel a telekadő-ideiglenegnél alkalmazott földmérők részére tett országos szolgáltatások használásának és számadásának szabványa közzététetik. (MOKL, II. r. XXII. darab, 190. szám, 418–424. lap. Kelt: 1852. november 8., megjelent: 1852. december 11.) 

1853

Az igazságügyi ministernek 1853-ki april 18. kelt rendelete, kiható Magyar-, Horvát- Tótországra, a Szerbvajdaságra s a temesi bánságra, melly által az emlitett koronaországokban a telek- és betáblázási könyvek készítése végetti előmunkálatok a nemesi földbirtok különös tekintetbe vételével rendeltetnek el. (Birodalmi törvénylap 1853. XX. darab, 65. sz., kiadatott 1853. april 22-kén.) (MOKL, X. darab, 81. szám, 280–299. lap. Kelt: 1853. április 18., megjelent: 1853. május 27.)

Hirdetés a magyarországi cs. kir. orsz. pénzügyigazgatóságtól 1853-ki május 19-kéről 31.407 sz. a., mellyel telekadó-ideiglenegnek Magyarországon az 1852/3 közigazgatásl évre leendő behozását tárgyazó végrehajtási rendszabály tétetik közzé. (MOKL, XI. darab, 42. szám, 371–373. lap. Kelt: 1853. május 19., megjelent: 1853. június 15.)

Hirdetés a magyarországi cs. kir. orsz. pénzügyigazgatóságtól 1853-diki september 1-jéről 35.296 sz. a., mellyel a telekadó-ideiglenegben a birtok és az adóztatás tárgyai körül történt változások fölvétele iránt némelly határozványok tétetnek közhírré. (MOKL, XXII. darab, II. rész, 59. szám, 970–971. lap. Kelt: 1853. szeptember 1., megjelent: 1853. december 17.)

1854

1859