Az 1904. évi utasítást és mellékleteit, valamint a további kiegészítő anyagokat 1909–1910 között nyomtatásban több kötetben jelentették meg:

Utasitás az országos kataszteri felmérés végrehajtására. I. rész. Háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés. Kiadta a m. kir. Pénzügyministerium 1904. deczember hó 17-én 1.583. szám alatt kelt rendelettel. Bp., 1910. 143 oldal + Függelék [Teljes szöveg]

Minták és mellékletek az országos kataszteri felmérés végrahajtása irtánt. A m. kir. Pénzügyministerium által 1904. évi deczember hó 17-én 1.583. szám alatt kiadott utasítás I. részéhez. (Háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés). Bp., 1910. (magyar és horvát nyelven)

DOBROVICS GYŐZŐ: Utasitás az országos kataszteri felmérésnél alkalmazandó sokszögelésről. Függelék a 1904. évi 1583. számú „FELMÉRÉSI UTASITÁS” 148. §-hoz. Kiadta a magyar királyi pénzügyminisztérium 1908. évi december 6-án 129.588. szám alatt kelt rendeletével. Bp., 1910. (magyar és horvát nyelven)

FASCHING ANTAL: A magyar országos háromszögelések és részletes felmérések új vetületi rendszerei. Bp., 1909.

FASCHING ANTAL: 0.1 hosszegységre éles koordináta-táblázatok sokszögvonalak számítására. Kiadta a PM. 115.099/1909 (XI.17.) PM rendelet. Bp., 1909.

Idegen hangzású nem magyar utónevek jegyzéke, a vonatkozó anyakönyvezési rendeletekkel. Az 1904. évi országos kataszteri felmérési utasítás I. r ész 65. §-ának 13. pontjához. Kiadatott a m. kir. pénzügyminisztériumnak 1905. évi február 16-án 8580. szám alatt kelt rendeletével. Bp., 1909.

SZIKSZAY ELEK: Az 1894. évi április hó 9-én 9.324. szám alatt kelt pénzügyministeri rendelettel kiadott eljárási utasitás a felmérési munkálatok nyilvántartásával megbízott kataszteri mérnökök számára. A m. kir. igazságügyminiszteriumnak 1893. évi május hó 26-án 19.665/IM. sz. a. kelt rendeletével kiadott telekkönyvi betétszerkesztési utasítás vonatkozó szakaszaival, valamint a kapcsolatos igazságügyi, földmívelésügyi, kereskedelemügyi, belügyi és pénzügyminiszteri rendeletekkel, nemkülönben gyakorlati eljárási utmutatásokkal. Bp., 1910. [Teljes szöveg]