Ideiglenes (concretualis) felmérés

Instruktion zur Durchführung des mit a. h. Entsschliessung vom 20. Oktober l. J. genehmigten Steuerprovisirums in Ungarn (1849, 2 p.) [Letöltés]

Amts-Instruktion für die mit der Ausführung des Grundsteuer-Provisoriums beauftragten Organe (1850, 19 p.) [Letöltés]

1850-diki marczius 4-kén kelt császári nyiltparancs, mellyel Magyar-, Horvát-, Tótországban a Tengermellékkel egyetemben, Erdélyben, a Szerbvajdaság és a temesi bánságban telekadó-ideigleneg hozatik be. [Letöltés 1 MB]

Utasítás a mérnöki munkálatok kivitelére az 1850-ik évi martius hó 4-kén kelt legmagasb patens által rendelt földadó-provisoriumhoz. [Letöltés 5 MB]

Utasítás az 1850-ki martius 4-ről kelt legfelsőbb patens által rendelt földadó-provisorium számára eszközlendő földjövedelem-kiszámitások véghezvitelére. Instruktion zur Ausführung der Grundertrags-Erhebungen für das mit dem allerhöchsten Patente vom 4. März 1850. Buda, 1850. [Letöltés 16 MB]

Utasítás azon felszólalások és panaszok fölvételére, vizsgálatára és elhatározására, mellyek az 1850-ik martzius 4-kén kelt legfelsőbb patens következtében behozadó földadó ideigleneg számára eszközölt térmérték és földjövedelem kinyomozása ellen tétetnek, II. (1850, 24 p.) [Letöltés 27 MB]

Pótló utasítás a' mérnökök számára a' telekadó-ideiglenegnek életbeléptetése iránt (1851, 4 p.) [Letöltés]

A' telekadó-ideiglenegnél alkalmazott mérnökök munkálati eljárását tárgyaló pótló utasitás (1851, 3 p.) [Letöltés]

Regulativ über die Verwendung und Verrechnung von Landesleistungen von Seite der bei dem Grundsteuer-Provisorium verwendeten Geometer (1852, 4 p.) [Letöltés, 17 MB]

Utasitás az 1850-ki martius 4-ről kelt legfőbb patens által rendelt földadó-provisorium számára eszközlendő földjövedelem-kiszámitások véghezvitelére, 1854 (83 p.) [Letöltés, 20 MB]

Belehrung für die Gemeinde-Ausschüsse zur Anmeldung und Aufnahme der Einsprüche und Beschwerden gegen die Aufsätze des Gemeinde: Umfanges und der Grundertragsausmittlung zum Behufe des mit allerhöchstem Patente vom 4. März 1850 angeordneten Grundsteuer-Provisoriums (1854, 15 p.) [Letöltés, 4 MB]

Kataszteri felmérés

Utasítás a telekkönyvi helyszínelési hivatalnokok számára. A kész telekkönyvi jegyzőkönyvek közzététele végett kibocsátani szokott hirdetményeknek és az 1855. december 15-én kelt igazságügyi miniszteri rendeletek megismertetéseül. Pest, 1857. [Letöltés 5 MB]

Utasítás a földadó-kataszteri munkálatoknak a tényleges állapot szerinti kiigazítására az 1875:VII. t. c. szerint hivatott ... közegek számára (1875, 20 p.)

Utasítás a katasteri felmérés végrehajtására. M. kir. Pénzügyminisztérium, Buda, 1869. 68, XXXII minta. [Megtekintés]

Utasítás a földadó szabályozásáról szóló 1875. évi 7. tcz. értelmében a kataszteri munkálatok kiigazítása céljából bejelentett térfogati adatok helyességének ellenőrzése végett alkalmazandó közegek és eljárás tárgyában. 1876. évi 37.143. sz. (92 p.)

Utasítás az országos kataszteri felmérés végrehajtására. M. Kir. Pénzügyministérium, Bp., 1904-1910

Földadó-kataszter nyilvántartása

Utasítás a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45 055. szám.) [Letöltés, 25 MB]

Az 1894. évi április hó 9-én 9.324. szám alatt kelt pénzügyministeri rendelettel kiadott eljárási utasítás a felmérési munkálatok nyilvántartásával megbizott kataszteri mérnökök számára. Kieg.:  Szikszay Elek. M. kir. Pénzügyminisztérium, Bp., 1910. XXII, 359 p.

  • Háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés. Bp., 1904. 174 p. 1904. évi december hó 17-én 1583. szám alatt kielt rendelettel.
  • Minták és mellékletek az országos kataszteri felmérés végrehajtása iránt. A M. Kir. Pénzügyministerium által 1904. évi deczember hó 17-én 1.583. szám alatt kiadott Utasitás I. részéhez (Háromszögtani háromszögelés általános része és részletes felmérés) Bp., 1910. 200 p. 35 t.
  • Utasítás az országos kataszteri felmérésnél alkalmazandó sokszögelésről : Függelék az 1904. évi 1583. számú "Felmérési utasítás" 148. §-ához, 1908. 116 p. 3 t.